ಕೆರೆಯ ನೀರನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ

ಕೆರೆಯ ನೀರನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ
ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಕಾಣಿರೊ
ಹರಿಯ ಕರುಣದಲಾದ ಭಾಗ್ಯವ
ಹರಿಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೊ
ಸಿರಿಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯನ
ಚರಣಕಮಲದ ನಂಬಿ ಬದುಕಿರೊ

2 comments:

Anonymous said...

THANK YOU FOR THE GOOD AND NOBLE WORK FOR ENCOURAGING AND SPREADING THE DASA LITERATURE...
THANK YOU... GOOD COLLECTION..

Satish Huddar said...

Gowdaji

May LORD SriHari bless you and your family. Pl continue ur collections.
Hare GOVINDA