ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಾ

ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಾ
ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಾ
ಜೋಡು ಹೆಂಡಿರಂಜಿ
ಓಡಿಹೋಗುವಾಗ
ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಯಲಾಯಿತಲ್ಲ

ಎಚ್ಚರಗೊಳಲಿಲ್ಲಾ ಮನವೇ
ಹುಚ್ಚನಾದೆನಲ್ಲಾ
ಅಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಮೆಚ್ಚು
ಮೆಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಅಚ್ಚು
ಕಿಚ್ಚೆದ್ದು ಹೋಯಿತಲ್ಲಾ

ಮುಪ್ಪು ಬಂದಿತಲ್ಲಾ ಪಾಯಸ
ತಪ್ಪದೆ ಉಣಲಿಲ್ಲಾ
ತುಪ್ಪದ ಬಿಂದಿಗೆ
ತಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ
ಧೊಪ್ಪನೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲಾ

ಯೋಗವು ಬಂತಲ್ಲಾ ಬದುಕು ವಿ-
ಭಾಗವಾಯಿತಲ್ಲ್ಲಾ
ಭೋಗಿಶಯನ ಶ್ರೀ
ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ಆಗ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲಾ


 ರಾಗ: ಪಂತುವರಾಳಿ    ತಾಳ: ಆದಿ

No comments: